Sunrise Bewindvoering
uw financiën in vertrouwde handen


Privacy

Sunrise Bewindvoering is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65377931. Het postadres is Postbus 1008, 7801 BA te Emmen.

Sunrise Bewindvoering is gevestigd aan De Bukakkers 20, 7811 KZ Emmen.

Sunrise Bewindvoering respecteert de privacy van gebruikers van deze website en de software van Sunrise Bewindvoering en hanteert dan ook een privacy verklaring.

Informatie die u mij verschaft wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die verzameld worden via telefoon, e-mail of anderzijds worden vrijwillig verkregen. Verwerking van deze gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In het kader van dienstverlening verwerkt Sunrise Bewindvoering persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeer ik u over hoe er met deze persoonsgegevens wordt omgegaan.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden
Het verwerken van Persoonsgegevens geschiedt conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt.
Welke gegevens worden verwerkt:
• NAW-gegevens
• Geboortedatum en –plaats
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen
• Burgerservicenummer
• Kopie ID-bewijzen
• Leeftijd
• Bankrekeningnummers;
• Financiële gegevens (zowel zakelijk als privé)
• Gezinssamenstelling
Doelen van en grondslagen voor de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, nl. het uitvoeren van de wettelijke maatregel beschermingsbewind, maar het kan gebeuren dat uw persoonsgegevens om andere dan bovenstaande reden verwerkt worden en dat ik u daar expliciet toestemming voor zal vragen.
Uw persoonsgegevens zijn onder andere nodig om contacten te kunnen onderhouden met (overheids) instanties, schuldeisers, verzekeringsmaatschappijen enz. Tevens vraagt een bewindvoerder diverse voorzieningen en toeslagen voor u aan op basis van uw persoonsgegevens. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van mij te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.
Verstrekking aan derden
In het kader van dienstverlening kan Sunrise Bewindvoering gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die ik niet in huis heb. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld de systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens, zal met die derden (schriftelijk) overeengekomen worden dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen alleen derden ingeschakeld worden van wie ik kan en mag uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat Sunrise Bewindvoering uw persoonsgegevens aan derden moet verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Sunrise Bewindvoering zal in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Bewaartermijnen
Sunrise Bewindvoering zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In de meeste gevallen zal Sunrise Bewindvoering de wettelijke termijnen hiervoor aanhouden.
Beveiliging
Sunrise Bewindvoering heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid kan worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Sunrise Bewindvoering en eventuele derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens hanteren geheimhouding.
Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Sunrise Bewindvoering van u heeft, tenzij wettelijke verplichtingen dit niet toelaten. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door Sunrise Bewindvoering te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.
Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stelt Sunrise Bewindvoering u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Ik streef ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat het datalek is ontdekt of daarover door de (sub)verwerkers ben geïnformeerd.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u hierover contact op te nemen met Sunrise Bewindvoering. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Tot slot
Ik hoop met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van het privacy beleid van Sunrise Bewindvoering. Mocht u echter vragen hebben over hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

E-mailen
Bellen
Info