Sunrise Bewindvoering
uw financiën in vertrouwde handen

Klachtenregeling

Klachtenreglement


Algemene bepalingen


Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
de organisatie: Sunrise Bewindvoering.
bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en rekening en verantwoording aflegt over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen.
vervanger: degene die in plaats van de bewindvoerder werkzaamheden verricht voor de
organisatie.
cliënt: een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en de
organisatie is benoemd tot bewindvoerder, respectievelijk met wie de organisatie een
overeenkomst heeft afgesloten.
bezwaar: een mondeling of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de
organisatie.
klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van
onvrede over de dienstverlening van de organisatie.


Artikel 2
Deze klachtenregeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Zij kunnen zich bij de
indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.
Bezwaren


Artikel 3
3.1 Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.
3.2 Behandeling van het bezwaar vindt niet in het openbaar plaats.
3.3 De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.
Klachten


Artikel 4
Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend.
Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:
a. naam en adres van de indiener,
b. de dagtekening,
c. weergave/motivatie van de klacht en het tijdstip,
d. handtekening.
Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.


Artikel 5
De bewindvoerder of diens vervanger bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen tien
werkdagen, te rekenen vanaf de datum poststempel.


Artikel 6
6.1 De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger,
uiterlijk binnen zes weken, echter met inachtneming van het volgende:
a. de bewindvoerder of diens vervanger hoort de cliënt,
b. de bewindvoerder of diens vervanger lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt.
6.2 De bewindvoerder of diens vervanger gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:
a. in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling,
b. in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft,
c. en/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
6.3 De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het
onderzoek naar de klacht, mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen.
6.4 Behandeling van de klacht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen uit de Wet
Bescherming Persoonsgegevens


Artikel 7
7.1 Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:
a. de klacht anoniem is,
b. het feit waarover geklaagd wordt langer dan zes maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.                                                                                                                                             c. De cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.
7.2 Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager binnen een termijn van vier
weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.


Artikel 8
8.1 Elk bezwaar en elke klacht wordt direct gemeld aan de bewindvoerder of diens vervanger. Deze vermeldt het bezwaar en de klacht op het bezwaar-, c.q. klachtenformulier en deelt de cliënt zo nodig mee wanneer hij/zij antwoord krijgt op zijn/haar bezwaar of klacht.
8.2 Als de klacht is opgelost of afgedaan, legt de bewindvoerder of diens vervanger de wijze waarop dat is gebeurd vast op het klachtenformulier.


Slotbepalingen


Artikel 9
Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2020 en geldt voor onbepaalde tijd.


E-mailen
Bellen
Info