Sunrise Bewindvoering
uw financiën in vertrouwde handen

Gedragsregels 

Gedragsregels
Artikel 1 Algemeen
De bewindvoering geschiedt volgens de regelingen zoals in dit reglement omschreven. Cliënt dient het reglement door te nemen en te ondertekenen.
Artikel 2 Aanmelding
Aanmelding geschiedt telefonisch, schriftelijk, of per e-mail rechtstreeks bij Sunrise Bewindvoering. De cliënt kan zichzelf aanmelden maar de aanvraag kan ook via een hulpverlenende instantie lopen. Na een aanmelding wordt er binnen 2 werkdagen contact opgenomen met de cliënt of de aanmeldende instantie om de hulpvraag te bepalen. Op basis van de verstrekte informatie vindt een afweging plaats of
Sunrise Bewindvoering geschikt is als bewindvoerder voor de betreffende persoon. Wanneer het dossier in behandeling wordt genomen wordt er een intake gesprek gepland.
Artikel 3 Huisbezoek
Wanneer de bewindvoerder bij de cliënt op huisbezoek komt verstrekt de cliënt aan de bewindvoerder alle nodige informatie en documenten welke voor de beeldvorming en de latere bewindvoering noodzakelijk zijn. Het is de cliënt niet toegestaan om belangrijke informatie achter te houden. Cliënt is aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het niet dan niet volledig doorgeven van relevante informatie.
Artikel 4 Zitting
De cliënt ontvangt een uitnodiging voor een zitting bij de kantonrechter. De cliënt is verplicht op de zitting te verschijnen. Tijdens de zitting zal de kantonrechter de cliënt verschillende vragen stellen over zijn situatie en de reden van de onderbewindstelling. Ook hier is het de cliënt niet toegestaan om belangrijke informatie achter te houden. Als de kantonrechter van mening is dat onderbewindstelling gewenst is spreekt deze het bewind direct uit. De cliënt ontvangt hiervan schriftelijk bericht (de beschikking).
Artikel 5 Boedelbeschrijving
Binnen 2 maanden na de aanvraag van de onderbewindstelling zal de bewindvoerder een beginbalans indienen bij het kantongerecht. Dit wordt de eerste boedelbeschrijving genoemd. In de beginbalans worden opgenomen de bezitting en schulden van de rechthebbende. De onderbewindgestelde ontvangt hiervan een kopie (BW art 1;436 lid 1). De cliënt die hiertoe in staat is dient de eerste boedelbeschrijving ondertekend retour te zenden. Bij weigering dient de cliënt aan te geven waarom de boedelbeschrijving niet ondertekend is.
Artikel 6 Beheerrekening
Bij de aanvang van het bewind wordt door de bewindvoerder een bankrekening op naam van de
onderbewindgestelde geopend.. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via deze
bankrekening. de bewindvoerder voert het beheer over deze bankrekening. (BW art 1;436 lid 4).
Inkomsten of teruggaven die per abuis op de privé-rekening van de cliënt binnenkomen, dienen
overgeboekt te worden naar de beheerrekening. De cliënt heeft hierin een meldingsplicht aan zijn
bewindvoerder.
Artikel 7 Inkomen
1. Al het inkomen dient naar de beheerrekening overgemaakt te worden.
2. de onderbewindgestelde, indien daartoe in staat, draagt er zorg voor dat de bewindvoerder steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn inkomen. Cliënt verschaft desgevraagd het rekeningnummer van de beheerrekening aan zijn werkgever of uitkeringsinstantie.
3. De onderbewindgestelde dient zich in te spannen om het inkomen te behouden en, wanneer er
sprake is van schulden indien mogelijk meer inkomen te verwerven. Dit betekent onder andere dat de onderbewindgestelde verplicht is om zich aan de verplichtingen van de uitkeringsinstantie te houden. Als de onderbewindgestelde een uitkering ontvangt en wel in staat is om te werken dient deze zich te houden aan de verplichtingen die de uitkeringsinstantie hem stelt met betrekking tot het vinden van een baan. Indien de onderbewindgestelde in loondienst is dient hij er alles aan te doen om dit werk te behouden.
Artikel 8 Betalingen
1. Zodra de eerste inkomsten op de beheerrekening binnengekomen zijn al de bewindvoerder de
uitbetaling van het leefgeld starten. Leefgeld wordt in beginsel wekelijks uitbetaald op de privérekening van de cliënt. Op verzoek is ook uitbetaling per maand mogelijk.
2. Daarnaast zorgt de bewindvoerder voor de betaling van de vaste lasten. Wijziging in de vaste lasten dient door de cliënt tijdig doorgegeven te worden aan de bewindvoerder. De betaling van primaire vaste lasten (huur, water, elektra en zorgverzekering) kunnen, op beoordeling van de bewindvoerder, voorrang worden gegeven boven het leefgeld. Indien er geen of onvoldoende inkomsten meer binnen komen, worden de betalingen van het leefgeld en de vaste lasten stopgezet.
Artikel 9 Verzekeringen
1. Bewindvoerder bekijkt bij de intake of er sprake is van een zorgverzekering, WA en
inboedelverzekering en in het geval van een eigen huis van een opstalverzekering. Indien deze niet aanwezig zijn worden deze door de bewindvoerder afgesloten wanneer hier ruimte voor is in het budget. Wanneer overige verzekeringen gewenst zijn dient de cliënt dit zelf aan te geven en te
overleggen met de bewindvoerder.
2. Wanneer er sprake is van een motorvoertuig of brommer dient dit te worden doorgegeven aan de bewindvoerder. Hierbij dient een kopie van het volledige kentekenbewijs te worden overlegd
Wijzigingen dienen tijdig te worden doorgegeven aan bewindvoerder, zodat ook de verzekering tijdig gewijzigd kan worden. Wanneer er een boete voortkomt uit het niet verzekerd hebben van het voertuig bent u hier ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor. Bij verkoop of afschrijving van een voertuig dient u een vrijwaringbewijs te overleggen aan de bewindvoerder.
Artikel 10 Post
Nadat de onderbewindstelling is uitgesproken, stelt de bewindvoerder de bekende schuldeisers, de instanties waar de vaste lasten worden betaald, de bank en de werkgever dan wel de uitkeringsinstantie op de hoogte van de onderbewindstelling. Alle betrokkenen wordt verzocht rekeningen of belangrijke post rechtstreeks naar de bewindvoerder te sturen. Wanneer post toch op het huisadres wordt ontvangen, is de onderbewindgestelde verplicht de post wekelijks door te sturen naar de bewindvoerder. Inkomstenspecificaties en bankafschriften die bij de bewindvoerder binnen komen, worden eenmaal per week ter informatie doorgestuurd naar de cliënt. Belangrijke post wordt dezelfde dag doorgestuurd naar de cliënt.
Artikel 11 Registergoederen
Bij aanwezigheid van registergoederen (onroerend goed, zoals een eigen woning) zal de
bewindvoerder zorg dragen voor aantekening van de onderbewindstelling op het openbaar register (kadaster). (BW art 1;436 lid 3)
Artikel 12 Extra leefgeld
Extra leefgeld kan telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd bij de bewindvoerder, de aanvraag dient minstens een week van te voren worden gedaan. De cliënt dient op verzoek de reden van de aanvraag voor extra leefgeld toe te lichten. De bewindvoerder kan om bewijsstukken vragen. Of het extra leefgeld wordt toegekend hangt af van de ruimte die hiervoor beschikbaar is in het budget. Daarnaast wordt gekeken naar de redelijkheid van het verzoek de hoogte van de kosten, het saldo op de beheerrekening en de afspraken met schuldeisers.
Artikel 13 Privacy
De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerde cliëntenregistratie. De AVG is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan derden indien zulks in het belang van de cliënt is, of uit de aard der bewindvoering voort
vloeit.
Artikel 14 Informatie
1. De bewindvoerder verstrekt de navolgende informatie aan de cliënt:
a. de bij het kantongerecht ingediende eerste boedelbeschrijving
b. het opgestelde budgetplan, met daarin opgenomen het afgesproken leefgeld.
c. iedere maand een bankafschrift van de in artikel 5 genoemde bewindvoeringsrekening of inzage per internet.
2. De cliënt dient de bewindvoerder op de hoogte te houden van wijzigingen in de persoonlijke of
financiële situatie. Het gaat hier met name om wijzigingen van inkomsten, leefsituatie burgerlijke
staat, verhuizing of langdurige ziekte. Wanneer er een terugvordering of boete voortkomt uit het niet tijdig doorgeven van een wijziging aan de bewindvoerder bent u hier ten alle tijde zelf aansprakelijk voor.
Artikel 15 Rekening en verantwoording
1. Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan de rechthebbende, indien de rechthebbende in staat moet worden geacht de rekening op te nemen (BW art 1:445). De cliënt die hiertoe in staat is, dient de rekening en verantwoording ondertekend retour te zenden. bij weigering dient de cliënt aan te geven waarom de rekening en verantwoording niet ondertekend is.
2. De rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter, met indien mogelijk de akkoordverklaring van de rechthebbende.
3. In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald waarin de rekening en verantwoording op het kantongerecht moet worden ingeleverd.
4. Het boekjaar van de rekening en verantwoording loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 16 Bereikbaarheid
De bewindvoerder is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. Buiten deze tijden kan een voicemailbericht achtergelaten worden. Bewindvoerder belt dan binnen 2 werkdagen terug. Verder is de bewindvoerder bereikbaar per mail en whatsapp.
Artikel 17 Aanwenden extra inkomsten
1. Inkomsten uit teruggaven en vakantiegeld kunnen indien de bewindvoerder dit nodig acht worden aangewend voor de betaling van de (achterstand in) primaire vaste lasten of de aflossing van schulden. Wanneer hier geen noodzaak tot bestaat kan de cliënt een verzoek indienen te beschikken over een deel van de extra inkomsten. Bijzondere bijstand of minimaregelingen die orden aangevraagd voor een specifiek doel mogen ook alleen voor dit doel aangewend worden.
2. wanneer een cliënt kinderbijslag ontvangt en de bewindvoerder dit nodig acht, kan de kinderbijslag op de beheerrekening worden ontvangen en worden aangewend voor de betaling van de (achterstand in) primaire vaste lasten of de aflossing van schulden. Dit gebeurd echter altijd in overleg met cliënt.
Deel II Schulden
Artikel 18 Bewindvoering en schulden
1. wanneer er bij de cliënt sprake is van een schuldenproblematiek zullen de schuldeisers worden
aangeschreven en zullen de schulden geïnventariseerd worden. Waar het budget dit toelaat zullen invorderingsmaatregelen, zoals beslaglegging, orden voorkomen door het treffen van een
betalingsregeling.
2. Bij het aanbieden van betalingsregelingen wordt rekening gehouden met de aflossingscapaciteit conform de bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering artikel 2:475. De onderbewindstelling wijzigt de juridische positie van de schuldeisers niet. De rechtsmiddelen die hen ten dienste staan blijven van kracht. Beslag op het inkomen en/of de inboedel blijft mogelijk.
3. Beschermingsbewind betekent echter niet dat uw bewindvoerder een pasklare oplossing heeft als het gaat om een complexe schuldenproblematiek. Als er sprake is van een hoge schuldenlast met veel verschillende schuldeisers en invorderingsmaatregelen worden ingezet zoals beslaglegging op bijvoorbeeld inkomen of inboedel zal er binnen het beschermingsbewind geen oplossing gevonden kunnen worden de schulden. Hetzelfde geld voor een situatie waarin cliënt in bezit is van een eigen woonhuis met een zware hypotheek.
Artikel 19 Minnelijk traject
Wanneer de schulden te complex zijn om binnen het beschermingsbewind op te lossen, kan de hulp worden ingeroepen van een instantie die bevoegd is een schuldhulpverleningstraject op te starten. De overheid heeft de gemeentelijke instellingen verantwoordelijk gemaakt voor het regelen van een zogenaamd minnelijk traject. Mocht een minnelijk voorstel niet geaccepteerd worden door schuldeisers dan is de gemeente eveneens bevoegd om een verzoekschrift naar de rechtbank te zenden voor aanvraag van een wettelijk traject. Veel gemeenten maken gebruik van een gemeentelijke kredietbank waar men een overeenkomst mee heeft afgesloten. De gemeente brengt geen kosten in rekening voor haar werkzaamheden. Schuldhulpverlening bij de gemeente is daarmee gratis. Een nadeel van een dergelijk traject is dat het traject erg veel tijd in beslag neemt en schuldeisers zich soms in de tussentijd niets aantrekken van de omstandigheid dat een gemeentelijke instantie bezig is met een voortraject.
Artikel 20 Faillissement en omzetting in WSNP
Bij zeer complexe en dreigende situaties kan door de bewindvoerder een faillissementsaanvraag
worden geadviseerd. Het moet hierbij gaan om dreiging van ontruiming van de woning, afsluiting van energie of water en andere extreem uitzichtloze situaties die niet op een andere manier opgelost kunnen worden. Het is mogelijk om een faillissement binnen afzienbare tijd om te zetten in een wettelijke schuldregeling, wanneer aan de voorwaarden voor toelating tot de wettelijke schuldsanering wordt voldaan. De cliënt is vrij een dergelijk advies op te volgen of te kiezen voor een minnelijk traject.
Artikel 21 Akkoord
Zodra hiervoor aanleiding bestaan en het inkomen voldoende gestabiliseerd is kan de bewindvoerder de schuldeisers een akkoord aanbieden. Er wordt schuldeisers een percentage van de openstaande vordering geboden. Wanneer dit aanbod aangenomen wordt, wordt het overige percentage van de vordering kwijtgescholden. Voor het aanbieden van een akkoord moet voldoende gespaard zijn, of moet een derde, bijvoorbeeld familie, bereid zijn om een bedrag in te zetten.
Artikel 22 Inspanningsverplichting
1. Bij zowel het akkoord als de schuldregeling is de cliënt verplicht zich conform artikel 7 in te
spannen om zijn huidige inkomsten zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk om meer
inkomsten te verwerven. Daarnaast is het voor de onderbewindgestelde absoluut verboden om nieuwe schulden te maken.
2. Indien er als sprake is van toegang tot de WSNP of aanmelding bij een gemeentelijke Kredietbank zal de bewindvoerder zich inspannen om dit proces te begeleiden.
Deel III Kosten Bewindvoering
Artikel 23 Tarieven;
De tarieven voor professionele bewindvoerders welke zijn aangesloten bij een branchevereniging
worden jaarlijks geïndexeerd. De tarieven* vindt u op het bijgevoegde tarievenblad.
Kosten voor de reguliere werkzaamheden voortvloeiende uit het beschermingsbewind worden in
beginsel opgenomen in het budgetplan Er zal getracht worden voor deze kosten bijzondere bijstand te verkrijgen. Indien geen bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten wordt toegekend zal betrokkene de kosten zelf dienen te betalen. De kosten voor bewindvoering worden zoveel mogelijk periodiek afgeboekt van de bewindvoeringsrekening. Wanneer er een achterstand ontstaat in de betaling van de kosten van het beschermingsbewind, omdat voorrang wordt gegeven aan overige vaste lasten, heeft de bewindvoerder het recht de achterstand in te lopen door het opstarten van een betalingsregeling vanaf de beheerrekening van de cliënt.
* Tarieven vastgesteld door het LOK (Landelijk overleg Kantonsectorvoorzitters)
Deel IIII Klachten en einde bewind
Artikel 24 Klachtenregeling
Indien de onderbewindgestelde van mening is dat haar/zijn belangen niet voldoende behartigd worden of dat dit reglement door de bewindvoerder niet (goed) wordt gevolgd dan bestaand de mogelijkheid om dit aan te geven bij Sunrise Bewindvoering. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld die cliënt ontvangt bij de intake.
Artikel 25 Einde bewind
Het bewind eindigt:
1. Indien de kantonrechter de bewindvoerder ontslaat van zijn taken als bewindvoerder. Dit kan
gebeuren op verzoek van de onderbewindgestelde, maar ook op verzoek van de bewindvoerder. (BW 1;448d)
2. Door het overlijden of curatelestelling van de onderbewindgestelde. (BW 1;449)
Artikel 26 Afwikkeling bewind
1. Het bewind eindigt op de datum welke genoemd wordt in de door de kantonrechter gewezen
beschikking. Tot het moment van beëindiging zullen de inkomsten van de cliënt op de beheerrekening worden ontvangen. In overleg met de cliënt zullen ook de betalingen doorlopen. Na ontvangst van de beschikking zullen de bekende schuldeisers, de instanties waar de vaste lasten worden betaald, de bank en de werkgever danwel uitkeringsinstantie en de Belastingdienst op de hoogte gesteld worden van het einde van het bewind. Ook de nieuwe gegevens worden afgegeven aan deze instellingen. Het saldo dat op de datum van de beëindiging van het bewind op de beheerrekening aanwezig is, al na verrekening van openstaande kosten van het beschermingsbewind, worden overgemaakt naar een door de cliënt opgegeven rekeningnummer.
2. Wanneer een bewind wordt overgedragen aan een andere bewindvoerder zal de huidige bewindvoerder zorg dragen voor een warme overdracht van het dossier.
Artikel 27 Slotbepaling
Dit reglement kan niet in strijd zijn met de wet of enige wettelijke bepaling. Daar waar dit wel het
geval is, geldt de wettelijke bepaling.


E-mailen
Bellen
Info